نقل و انتقال درون استانی - اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان

تعداد افراد روی خط : 2
تعداد تقاضاهای ثبت شده : 2256
 
توجه فرمایید : تمامی عملیات انجام شده در سیستم به صورت اتوماتیک ثبت و بایگانی می گردد.
بخش های سامانه
اطلاعیه ها
 
 
 
 
 
 
در این بخش ، امکان ثبت و ویرایش فرم تقاضا فراهم می باشد . تا زمانی که مهلت زمانی ارسال فرم های تقاضا باقی باشد یا اینکه پرونده شما توسط مسئولین بررسی نگشته باشد ، امکان ورود مجدد و ویرایش اطلاعات موجود است . اما در صورت پایان مهلت زمانی ، این بخش سیستم بسته می گردد و یا در صورت بررسی فرم شما توسط مسئولین ، از ورود شما به بخش ویرایش و تغییر اطلاعات به صورت اتوماتیک جلوگیری به عمل می آید .
 
در این بخش ، امکان نمایش فرم تقاضا و پیگیری روند بررسی پرونده توسط مسئولین فراهم می باشد . همچنین چنانچه مسئولین مناطق و یا اداره کل برای شما پیام یا اطلاعیه ای ارسال کرده باشند ، امکان مشاهده آنها در این بخش می باشد .
 
در این بخش نتیجه درخواست نقل و انتقال شما نمایش داده می شود . در صورتی که نتایج اعلام گردند این بخش از سیستم فعال گشته و شما نتیجه درخواست خود را به صورت یک کارنامه کشوری مشاهده می نمایید .
 
 

یاسلام و احترام

ضمن عرض پوزش از تاخیر بعمل آمده در اعلام نتایج نقل و انتقالات ، بدینوسیله اعلام میدارد نتایج امروز چهارشنبه  29/ 06/ 1396  در سایت مربوطه اعلام خواهد شد .

ضمن قبول طاعات و عبادات کلیه همکاران ارجمند ، بدینوسیله برنامه زمانبدی نقل و انتقالات داخل استان به شرح ذیل اعلام میگردد.

                     (تقویم اجرائی نقل وانتقالات رايانه­اي درون استان  سال تحصيلي 97-96)


رديف

نوع فعاليت

مجري

تاريخ اجراء

1

ابلاغ شيوه نامه

اداره اموراداري اداره كل

خرداماه

 

مشخص نمودن رشته های موجود منطقه و تکمیل جداول نیاز و عدم نیاز در سامانه

امور اداری منطقه با هماهنگی مسئولین آموزش

1396/03/03

1396/03/13

2

توزيع كدرمزبه متقاضيان

اموراداري منطقه

1396/03/13

1396/03/24

3

ثبت نام اينترنتي وارائه مدارك به اموراداري منطقه

متقاضيان

1396/03/13

1396/03/24

4

كنترل وبررسي وتائيدفرم متقاضيان درسامانه

اموراداري منطقه

1396/03/13

1396/03/24

6

تحویل مدارک (استثناء و موقت ) به اداره کل (طبق جدول زمان بندی به ترتیب منطقه)

امواداری منطقه واداره کل

1396/04/03

1396/04/12

8

اعلام نتايج نقل وانتقالات درون استان

اداره كل آموزش وپرورش استان

شهریور ماه


با توجه به تصمیم کیمته نقل و انتقالات استان، امکان ورود نیروهاي انسانی به مناطق ذیل امکان پذیر نمی باشد.
-1بهبهان در تمام رشته ها و دوره هاي تحصیلی (زن و مرد)
-2نواحی چهارگانه اهواز و اندیمشک، جنس زن در متوسطه دوم براي کلیه رشته ها
-3دزفول، جنس زن در متوسطه دوم به جز دروس دینی و قرآن، زبان انگلیسی، زبان و ادبیات فارسی، شیمی، علوم اجتماعی، فیزیک
-4اندیمشک، ناحیه 1و ناحیه 3اهواز جنس زن براي کلیه رشته هاي تحصیلی در دوره متوسطه اول
-5ناحیه 2اهواز متوسطه اول زن تمامی دروس بجز مطالعات اجتماعی در دوره متوسطه اول
-6ناحیه 4اهواز متوسطه اول زن تمامی دروس، بجز مطالعات اجتماعی، ریاضی، فرهنگ و هنر در دوره متوسطه اول

7شهرستان ایذه ورودي زن متوسطه اول برخی از رشته های متوسطه  دوم و کاردانش و فنی و حرفه ای در  جنسیت زن و مرد

تبصره: با توجه به اینکه ورود نیرو به مناطق تعیین شده به علت مازاد نیروي انسانی، ممنوع می باشـدلذا متقاضیان امکان ثبت درخواست برای مناطق فوق الذکر را ندارند